ระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลเงินโอนมา ได้ที่เมนู สำหรับนักศึกษา >> ค้นหาข้อมูลเงินโอนมา

- ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสามารถค้นหาประวัติการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านกองทุน ได้ที่เมนู สำหรับนักศึกษา >> เงินโอนมาและสถานะการติดต่อ(ต้องเข้าสู่ระบบ)

- ประวัติการชำระเงินผ่านกองทุนย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบัน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1721(ม.ใน) และ 5053(สามพร้าว)