ระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ
การเข้าใช้งานระบบครั้งแรก

ชื่อผู้ใช้ = รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน

หากมีปัญหาในการเข้าใช้งาน กรุณาติดต่อห้องแนะแนว

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1721(ม.ใน) และ 5053(สามพร้าว)