ระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาคเรียนที่ต้องการออกรายงาน : 
รายงานที่ 14 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่)
ประจำภาคเรียนที่ -

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1721(ม.ใน) และ 5053(สามพร้าว)