ระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีการศึกษาที่ต้องการออกรายงาน : 
รายงานที่ 3 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายใหม่)
ประจำปีการศึกษา -

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1721(ม.ใน) และ 5053(สามพร้าว)