ระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตารางสรุปจำนวนนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
รายงานที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่) ประจำปีการศึกษา
รายงานที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายเก่า) ประจำปีการศึกษา
รายงานที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายใหม่) ประจำปีการศึกษา
รายงานที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่) ประจำภาคเรียน
รายงานที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายเก่า) ประจำภาคเรียน
รายงานที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายใหม่) ประจำภาคเรียน
รายงานที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ผู้กู้ยืมรายเก่า) ประจำภาคเรียน
รายงานที่ 8 ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายเก่า) ประจำภาคเรียน
รายงานที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ผู้กู้ยืมรายใหม่) ประจำภาคเรียน
รายงานที่ 10 ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายใหม่) ประจำภาคเรียน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1721(ม.ใน) และ 5053(สามพร้าว)