ระบบสารสนเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตารางสรุปจำนวนนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)
รายงานที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่) ประจำปีการศึกษา
รายงานที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายเก่า) ประจำปีการศึกษา
รายงานที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายใหม่) ประจำปีการศึกษา
รายงานที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่) ประจำภาคเรียน
รายงานที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายเก่า) ประจำภาคเรียน
รายงานที่ 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายใหม่) ประจำภาคเรียน
รายงานที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ผู้กู้ยืมรายเก่า) ประจำภาคเรียน
รายงานที่ 18 ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายเก่า) ประจำภาคเรียน
รายงานที่ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ผู้กู้ยืมรายใหม่) ประจำภาคเรียน
รายงานที่ 20 ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ(ผู้กู้ยืมรายใหม่) ประจำภาคเรียน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1721(ม.ใน) และ 5053(สามพร้าว)